BejelentésDr. Kovács Gyula [KGyul@] honlapja
Dixi et salvavi animam meam!

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Fejezetek a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényből I.

Ezt a kis szösszenetet számtalanszor meg- és átírtam, de mire megjelent volna valamelyik jogi periodikában, a büntetőeljárási törvényt módosították (kezdhettem elölről az egészet). Így jártam 2006. márciusában is. Most a legutóbbi, 2006. február 18-án lezárt kéziratot olvashatja a tisztelt érdeklődő. Helyszűke miatt itt csak a tartalomjegyzék, az előszó, illetve a forrás- és irodalomjegyzék látható. Az anyag teljes terjedelemben a baloldalon lévő linkre kattintva olvasható. __________________________________________________ BÜNTETŐELJÁRÁS-JOGI FÜZETEK I. __________________________________________________ Dr. Kovács Gyula FEJEZETEK A BÜNTETŐELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNYBŐL I. Fejezet Alapvető rendelkezések __________________________________________________ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ ...4 I. BEVEZETÉS ...5 1. Az új Be. jellemzői ...5 2. Az új törvény alapjául szolgáló elvek ...6 II. A BE. SZERKEZETE ...9 III. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK ...12 1. Az eljárási feladatok megoszlása ...14 2. A bíróság eljárásának alapja ...14 3. Jog a bíróság eljárásához ...15 4. A bizonyítási teher ...16 5. A védelem joga ...17 6. A hivatalból való eljárás, a büntetőeljárás megindítása és a büntetőeljárás akadályai ..18 6. 1. A hivatalból való eljárás ...18 6. 2. A büntetőeljárás megindítása ...20 6. 3. A büntetőeljárás akadályai ...21 7. Az ártatlanság vélelme ...23 8. Az önvádra kötelezés tilalma ...24 9. Az anyanyelv használata ...25 10. A büntetőjogi felelősség önálló elbírálása ...26 11. A törvény hatálya ...28 IV. SZEMELVÉNYEK AZ UTÓBBI IDŐSZAK JOGALKALMAZÓI (BÍRÓI) GYAKORLATÁBÓL ...30 V. JEGYZET ...32 1. Jogszabályok, jogszabályhelyek és az állami irányítás egyéb jogi eszközei ...32 VI. ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK ...33 FORRÁS- ÉS IRODALOMJEGYZÉK ...34 1. Felhasznált irodalom ...34 2. Felhasznált dokumentumok ...34 3. Felhasznált szoftverek ...34 TÁRGYMUTATÓ ...35 A SZERZŐ EDDIG MEGJELENT MŰVEI ...38 Könyvek (tankönyv, tansegédlet, jegyzet) ...38 Tudományos cikkek ...38 Lektori munka ...39 __________________________________________________ ELŐSZÓ Tisztelt Olvasó! A Büntetőeljárás-jogi füzetek első kötete egy sorozat része, amely elsősorban azoknak a jogalkalmazóknak szól, akiknek munkavégzésük során napi rendszerességgel kell büntető alaki jogi kérdésekkel szembesülniük. Különösen ajánlom ezt a művet a nyomozó hatóság tagjainak, de munkámat jól hasznosíthatják a felsőoktatási intézményekben jogi és igazgatási tanulmányokat folytatók, valamint a Rendőrtiszti Főiskola és a rendészeti szakközépiskolák hallgatói is. Az anyag elkészítésekor az a cél vezérelt, hogy az új büntetőeljárás-jogi törvény (a továbbiakban: új Be.) és az annak végrehajtásával összefüggő jogszabályok vonatkozásában, a gyakorlati alkalmazás szempontjából is hasznos információkhoz juttassam az érdeklődőket. Ebből eredően munkám alapvetően az új Be.-t és a kapcsolódó jogszabályokat ismerteti, rendszerezi, de kitér az olyan jogelméleti, jogtörténeti kérdésekre is, amelyek — a tényleges munkavégzést figyelembe véve — kevésbé jelentősek. A mű felépítése híven követi az új Be. szerkezetét. Az egyes fejezeteken belül a dőlt (kurzív) betűs szöveg szó szerint a törvényt tartalmazza, a normál betűtípussal szedett rész pedig a kapcsolódó fontosabb fogalmakat ismerteti. Ugyancsak kurzív betűkkel íródtak a magyar nyelvben még nem honos idegen kifejezések. A szöveg közti lábjegyzetekbe azok az információk kerültek, amelyek nem tartoznak a törzsanyaghoz, de az új Be. megismeréséhez, értelmezéséhez, alkalmazásához nélkülözhetetlenek (például a jogtörténeti összehasonlítás). A lapalji lábjegyzetekben jellemzően hivatkozások kerültek. A törzsanyag végén szemelvények találhatók a legutóbbi időszak jogalkalmazói (bírói) gyakorlatából, illetve — Jegyzet címszó alatt — a vonatkozó fontosabb jogszabályokat, jogszabályhelyeket és az állami irányítás egyéb jogi eszközeit ismertetem. Az ellenőrző kérdések, feladatok — reményeim szerint — segíteni fogják a tudnivalók hatékony elsajátítását. Az anyag — a további kutatást, ismeretszerzést megkönnyítendő — forrás- és irodalomjegyzékkel, valamint többszörösen permutált tárgymutatóval zárul. Megítélésem szerint munkámat egyfajta segédkönyvként használhatják a jogalkalmazók, illetőleg a mű jól kiegészíti a felsőoktatási intézmények és a rendészeti szakközépiskolák hallgatói számára kötelező irodalmat, valamint az előadások, szemináriumok anyagát. Meggyőződésem, hogy az anyag jelentős mértékben megkönnyíti a büntető alaki jogi ismeretek belsővé tételét, mivel didaktikus, könnyen tanulható (ezt, és a könnyebb tájékozódást szolgálja a lapszéli számozás is). A jogalkalmazóknak sikeres munkavégzést, a hallgatóknak eredményes tanulást kívánok, magamnak pedig erőt, egészséget a Büntetőeljárás-jogi füzetek következő részeinek elkészítéséhez! Budapest, 2006. február 28. Dr. Kovács Gyula __________________________________________________ FORRÁS- ÉS IRODALOMJEGYZÉK 1. Felhasznált irodalom 1. Alapy Gyula (szerk.): A büntető perrendtartás, 29–30. oldal (Jogi és Államigazgatási Könyv- és Folyóirat-kiadó, Budapest, 1952). 2. Auer–Mendelényi: A bűnvádi eljárási jog, 104. oldal (Budapest, 1930). 3. Bursics Zoltán A magyar bűnvádi eljárási jog vázlata (Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 1947). 4. Kovács Gyula A nyomozás ügyészi irányítása és a nyomozó hatóság önállósága. Belügyi Szemle, 7–8/2003. szám, 44–55. oldal (BM Kiadó, Budapest, 2003). 5. Kovács Gyula: A rendőrség helyzete és feladatai a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. (új) törvénnyel össze-függésben. ORFK Tájékoztató, 4/2002. szám, 3–20. oldal (Országos Rendőr-főkapitányság, Budapest, 2002). 6. Pusztai László: A modern büntetőeljárási jog kialakulása Magyarországon (Nemzeti Tankönyvki-adó, Budapest, 1994) 7. Rudas György (szerk.): Büntetőeljárás-jog (BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség, Budapest, 1974). 8. Térfy Gyula (szerk.): Igazságügyi zsebtörvénytár (Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 1929). 2. Felhasznált dokumentumok 1. A büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi II. törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, a nemzetközi magánjogról szóló 1979. év 13. törvényerejű rendelet és az új Be. módosításáról szóló 2003. évi XXX. törvény miniszteri indokolása. 2. A büntető perrendtartásról szóló 1951. évi törvényhez fűzött miniszteri indokolás. 3. A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvényhez kapcsolódó miniszteri indokolás. 4. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényhez (Be.) fűzött miniszteri indokolás. 5. A Kúria Jogegységi Tanácsának 1932. április 18-án kelt, 49. számú polgári jogegységi döntvénye. 6. A Legfőbb ügyészség Ig. 770/2003. Legf. Ü. számú emlékeztetője, a Be. alkalmazásának egyes kérdéseiről (Legfőbb Ügyészség, Budapest, 2003). 7. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvényhez fűzött miniszteri indokolás. 8. Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény miniszteri indokolása. 9. Az új Be. módosításáról szóló 2002. évi I. törvényhez kapcsolódó miniszteri indokolás. 3. Felhasznált szoftverek 1. CompLex Kiadó Kft. 1000 év törvényei internetes adatbázis [http://www.1000ev.hu/]. 2. Idegen szavak és kifejezések szótára [Akadémiai Elektronikus Könyvtár (http://www.akkrt.hu/). 3. Jogi értelmező szótár (Panem–Grafo–Videocomp, Budapest, 1997). 4. Jogtár DVD-lemezen, 2006. január (CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest). __________________________________________________ A tanulmány a baloldalon lévő linkre kattintva letölthető!


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!