BejelentésDr. Kovács Gyula [KGyul@] honlapja
Dixi et salvavi animam meam!

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


A büntetőperbeli bizonyítás a bűnügyi vizsgálati (nyomozó) munka tükrében

Mottó: „Soha nem sietek, tapintom, forgatom, méregetem témáimat, és csak akkor kezdek megírásukhoz önbizalommal, ha már birtokomban érzem a kellő és kézhez álló eszközöket. De hadd mondjam még egyszer: az alázattal végzett munka ihletében is meg-megkísért a kétely, hogy jól végzem-e a dolgomat?” (Zám Tibor) Dr. Kovács Gyula: A BÜNTETŐPERBELI BIZONYÍTÁS A BŰNÜGYI VIZSGÁLATI (NYOMOZÓ) MUNKA TÜKRÉBEN II. (átdolgozott) kiadás __________________________________________________ TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS ...4 I. A NYOMOZÁS ...6 1.1. A büntetőeljárás szakaszai ...6 1.1.1. A nyomozás helye és szerepe a büntetőeljárásban ...8 1.1.2. A büntető alaki jog és a nyomozás kapcsolata ...10 1.1.3. A nyomozás meghatározása kriminalisztikai szempontok szerint ...11 II. A BIZONYÍTÁS ...14 2.1. A büntetőeljárásbeli bizonyítás egyes kérdései ...14 2.1.1. A bizonyítás fogalma, célja és feladata ...14 2.1.2. A bizonyítás folyamata ...17 2.1.3. A bizonyítási cselekmények és a bizonyítás alanyai ...18 2.1.4. A bizonyítás tárgyának fogalma ...19 2.2. A bűnügyi felderítői (nyomozói) és vizsgálati munka (a felderítés és a bizonyítás) egysége ...20 2.2.1. A felderítés meghatározása ...21 2.2.2. A bizonyítás meghatározása ...22 2.2.3. A felderítés és a bizonyítás egysége ...24 III. A BŰNÜGYI VIZSGÁLATI MUNKA TERVEZÉSE ÉS SZERVEZÉSE ...27 3.1. A tervezésről, szervezésről és ellenőrzésről általában ...27 3.2. A tervszerűség, szervezettség és ellenőrzöttség, mint a bűnügyi vizsgálati munkával szemben támasztott alapkövetelmények ...29 3.3. A bűnügyi vizsgálati munka tervezése és szervezése ...30 3.3.1. A bűnügyi vizsgálati munka tervezésének és szervezésének főbb elméleti kérdései ...30 3.3.1.1. A bűnügyi vizsgálati munka tervezésének és szervezésének fogalmai, elvei ...34 3.3.1.2. A tervezés folyamata, a vizsgálati terv általános tartalma ...38 3.3.1.3. A vizsgálati tervek fajtái ...40 IV. A VERZIÓK SZEREPE A VIZSGÁLATI MUNKÁBAN ...43 4.1. A verzió fogalma és fajtái ...43 4.2. A verziókkal végzett munka ...45 V. A VIZSGÁLATI TERV KÉSZÍTÉSE ÉS A TERVEZÉSI SEGÉDLETEK ...49 5.1. A vizsgálati terv készítése ...49 5.2. A tervezési segédletek ...54 Ellenőrző kérdések ...56 I. A nyomozás ...56 II. A bizonyítás ...56 III. A bűnügyi vizsgálati munka tervezése és szervezése ...56 IV. A verziók szerepe a bűnügyi vizsgálati munkában ...57 V. A vizsgálati terv készítése és a tervezési segédletek ...57 Forrás- és irodalomjegyzék ...58 1. Felhasznált irodalom ...58 2. Felhasznált szoftverek ...59 __________________________________________________ BEVEZETÉS A bűnügyi vizsgálati munka tervezése, szervezése és ellenőrzése című munkám 2001. decemberében jelent meg az Országos Rendőr-főkapitányság kiadásában. A művet eredetileg tansegédletnek szántam a Rendőrtiszti Főiskola Rendészeti Vezetőképző, Továbbképző és Kutatóintézete által szervezett rendészeti vezetővé, illetve mestervezetővé képzésén részt vevő hallgatók számára. Ugyanis 2000 szeptemberétől — az intézet igazgatójának, dr. Dános Valér nyugállományú r. dandártábornok úrnak megtisztelő felkérésére — bűnügyi területen dolgozó rendőr- és határőrtisztek részére előadást és szemináriumot tartottam e tárgykörben, valamint főfoglalkozásom mellett, megbízási szerződés alapján a Rendőrtiszti Főiskola Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszékén büntetőjogot oktattam. Az utóbbi évek jogszabályváltozásai miatt azonban munkám bizonyos részei időszerűtlenné, illetőleg a büntető alaki joggal összefüggő hivatkozások pontatlanná váltak: ez indokolta új címmel a második (átdolgozott) kiadás elkészítését. E tansegédlet, amelyet igyekeztem a legjobb tudásom szerint megalkotni, és amelynek elkészítésekor figyelembe vettem a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: új Be.) 2003. július 1-től, illetve a büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi II. törvény 2003. március 1-től hatályos rendelkezéseit, öt fő részből áll. Az első rész a nyomozással kapcsolatos tudnivalókat eleveníti fel. Itt térek ki a nyomozás büntetőeljárásbeli helyére és szerepére, a büntető alaki jog és a nyomozás kapcsolatára, valamint a nyomozás büntetőeljárás-jogi és kriminalisztikai fogalmára. A második rész a bizonyítást veszi — a teljesség igénye nélkül — górcső alá. E fejezet a büntetőeljárásbeli bizonyítás egyes kérdésein belül röviden kitér a bizonyítás fogalmára, céljára és feladatára, a bizonyítás folyamatára, a bizonyítási cselekményekre, a bizonyítás alanyaira és a bizonyítás tárgyára. E fejezetben kitüntetett figyelmet szentelek a bűnügyi felderítői és vizsgálati munka egységének, különös tekintettel arra, hogy a tanterv tartalmazza az operatív és a bűnügyi felderítő munka tervezésével, szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatos ismereteket is. A harmadik rész a bűnügyi vizsgálati munka tervezésével és szervezésével foglalkozik. E helyütt az általános vezetési-szervezési ismeretek tükrében megkísérelem kifejteni a vizsgálati munkával szemben támasztott alapkövetelményeket, majd részletesen ismertetem a tervezés–szervezés főbb elméleti kérdéseit, ezen belül a meghatározó fogalmakat, elveket. Ezt a részt a tervezés folyamata, a vizsgálati terv általános tartalma és a vizsgálati tervek fajtáinak ismertetése zárja. A negyedik rész a verziókat tárgyalja. Kitér a verzió fogalmára és fajtáira, valamint a verziókkal végzett munkára. Az ötödik rész a vizsgálati terv készítéséről és a tervezési segédletekről szól. A fejezetek végén forrás- és irodalomjegyzék (felhasznált irodalom és felhasznált szoftverek) található, amely az érdeklődő számára megkönnyíti a további kutatást az adott témában. (E célt szolgálják a szöveg között és az oldalak alján feltüntetett lábjegyzetek is.) Hangsúlyoznom kell, hogy munkámban evidenciákra építettem, mivel feltételezem, hogy az olvasó gyakorló kriminalista, és a széles értelemben vett büntetőjogi ismeretekben is jártas. Ebből eredően a tansegédlet nem mindenhol tárgyalja kimerítő részletességgel az adott témákat, viszont ennek ellentételezéseként egyfajta vezetési és szervezési ismereteket nyújt, valamint jogtörténeti visszatekintést, illetve büntető anyagi és alaki jogi összehasonlítást is ad. A tanulmány elkészítésekor kettős cél vezérelt: egyfelől az, hogy munkámmal kellő mértékben és megfelelő színvonalon hozzájáruljak a szükséges ismeretek elsajátításához, másfelől pedig az, hogy a vázlatos vezetési és szervezési ismeretekkel, a jogtörténeti visszatekintéssel, a büntető anyagi és alaki jogi összehasonlítással színesebbé tegyem művemet, sőt továbbgondolásra késztessem az olvasót. Végezetül köszönetet kell, hogy mondjak szakmai bírálóimnak, dr. Ulmann György úrnak és dr. Galambos Etelka kisasszonynak, valamint nyelvi lektoromnak, Murányiné Óhegyi Ágnes asszonynak áldozatos, fáradságot nem ismerő munkájáért. Budapest, 2003. február 28. A szerző __________________________________________________ FORRÁS- ÉS IRODALOMJEGYZÉK 1. Felhasznált irodalom 1. A Pesti Hírlap lexikona [(szerk.: a Pesti Hírlap szerkesztősége) a Pesti Hírlap kiadása, Budapest, 1937). 2. Akadémiai Kislexikon (Akadémiai Kiadó és Nyomda, Budapest, 1990). 3. Bakos Ferenc (szerk.): Idegen szavak és kifejezések szótára (Akadémiai Kiadó–Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1984). 4. Balláné–Borszéki–Lakatos: Kriminálmetodológia (Rejtjel Kiadó, Budapest, 2000). 5. Bíró Endre: Magyar jogi kisszótár (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1996). 6. Bursics Zoltán: A magyar bűnvádi eljárási jog vázlata (Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 1947). 7. Chwala–Fülöp–Sléder: Büntetőeljárás-jog (Rejtjel Kiadó, Budapest, 2000). 8. Cséka Ervin–Vida Mihály: A büntető eljárási jog vázlata I. kötet (JATEPress, Szeged, 1999). 9. Dávid Gábor–Horváth Nándor: Rendőri Kézikönyv (BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség, Budapest, 1972). 10. Dénes Sándor: A nyomozás tervezése, szervezése. Főiskolai jegyzet (Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 1991). 11. Déri Pál–Budai Attila: A korszerű bűnüldözés (Országos Rendőr-főkapitányság, Budapest, 1991). 12. Dobos János: Kis nyomozástan (BM Könyvkiadó, Budapest, 1988). 13. Drucker, Peter F.: A hatékony vezető (Park Könyvkiadó, Budapest, 1992). 14. Fülöp Edit: Büntetőeljárás-jogi szemléltető táblák (Rendőrtiszti Főiskola–Rejtjel Kiadó, Budapest, 2001). 15. Garamvölgyi Vilmos (főszerk.): Kriminalisztika. Általános rész (Belügyminisztérium Tanulmányi és Módszertani Osztálya, Budapest, 1961). 16. Gazdag Miklós–Meitner Tamás: A vezetés emberi tényezői (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1968). 17. Grassberger, Roland: A büntetőeljárás lélektana (Wien, Springer Verlag, 1950). 18. Gunde–Hegyi–Várkonyi: Vezetési ismeretek II. kötet (Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 1991). 19. Gyarmathy István (szerk.): A nyomozók kézikönyve (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1955). 20. Hitt, William D.: A mestervezető (OMIKK, Budapest, 1990). 21. Illár Sándor (szerk.): Kriminalisztika 2. Krimináltaktika. Tankönyv a Rendőrtiszti Főiskola hallgatói részére (BM Könyvkiadó, Budapest, 1983). 22. Illár Sándor (szerk.): Krimináltaktika II. kötet (Rejtjel Kiadó, Budapest, 1998). 23. Juhász József–Szőke István–O. Nagy Gábor–Kovalovszky Miklós (szerk.): Magyar értelmező kéziszótár (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978). 24. Katona Géza: Valós vagy valótlan? Értékelés a büntetőperbeli bizonyításban (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1990). 25. Kengyel Miklós: A magyar polgári eljárásjog (Osiris Kiadó, Budapest, 1998). 26. Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1972). 27. Király Tibor: Magyar büntető-eljárás jog (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1974). 28. Klaus, G.: Wörtenbuch der Kybernetik (Dietz Verlag, Berlin, 1967). 29. Kovács Gyula: A bűnügyi szolgálati ág struktúrájának átszervezése a helyi rendőri szerveknél [Országos Rendőr-főkapitányság. Tájékoztató, 1997. évi 3–4. szám, 21–38. oldal (Országos Rendőr-főkapitányság, Budapest, 1997)]. 30. Kovács Gyula: Az erőszakos közösülés (Magyar Rendészet, 2000. évfolyam, 1-2. és 3–4. szám, Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 2000). 31. Lakatos János (szerk.): Krimináltaktika I. kötet (Rendőrtiszti Főiskola–Rejtjel Kiadó, Budapest, 2001). 32. Magyar József (szerk.): Büntetőjog. Általános rész I. kötet (Rejtjel Kiadó, Budapest, 1996). 33. Nagy Ferenc–Tokaji Géza: A magyar büntetőjog általános része (Korona Kiadó, Budapest, 1998). 34. Nemes Sándor: Gyakorlati nyomozás (Griff Könyvkiadó kiadása, Budapest, 1944). 35. Rubinstein, Sz. L.: Az általános pszichológia alapjai II. kötet (Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 1967). 36. Szigeti Györgyné–Vári Györgyné–Volczer Árpád (szerk.): Filozófiai kislexikon (Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1980). 37. Tóth Antal (szerk.): Ifjúsági kislexikon (Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1983). 38. Vásárhelyi Gyula (szerk.): Rendészet. Rendőri büntető bíráskodás. Rendőri hatóságok és közegek részvétele a bűnügyi nyomozásban. Rendőri igazgatás (Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 1911). 39. Vezetési, szervezési, információs és számítástechnika értelmező szótár (KGM–MTTI, Budapest, 1974). 40. Zám Tibor: Szeplős fogantatás (Magvető Kiadó, Budapest, 1983). 2. Felhasznált szoftverek 41. Révai (Hypertextes) Nagy Lexikona (Woodstone Interactive CD-ROM Fejlesztő és Kiadó Kft., Budapest, 1998). 42. Tolnai Világlexikona (Woodstone Interactive CD-ROM Fejlesztő és Kiadó Kft., Budapest, 1998). 43. CompLex CD-jogtár, 2003. január 31. (KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2003). __________________________________________________ Az oldalon található linkre kattintva a mű teljes terjedelemben megtekinthető és letölthető!


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!